کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8063532 مناقصه عملیات خرید، حمل، تحویل در محل ، آموزش و گارانتی تجهیزات ذخیره سازی SAN و سرور جهت راه اندازی به سامانه تجمیعی HIM در مراکز آموزشی درمانی ها و روانپزشکی و سوختگی و مرکز آموزشی درمانی استان مازندران 1403/03/16 1403/03/20
8062748 مناقصه خرید، حمل ، تحویل در محل، آموزش و گارانتی تجهیزات ذخیره سازی SAN و سرور جهت راه اندازی سامانه تجمیعی HIM استان مازندران 1403/03/16 1403/03/20
8039091 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری، تصدی و مباشرت به حمل و نقل هوایی، عملیات نگهداشت، تأمین خدمه پروازی و فنی (خلبان، کمک خلبان و مهندس پرواز و عند¬اللزو استان مازندران 1403/03/08 1403/03/12
8028081 مناقصه واگذاری فعالیتهای مربوط به راهبری، تصدی و مباشرت به حمل و نقل هوایی عملیات ،نگهداشت تامین خدمه پروازی و فنی و تعمیرات جزئی بالگرد دانشگاه استان مازندران 1403/03/07 1403/03/12
8012797 مناقصه تخریب ساختمان مرکز 4 مرکز بهداشت ساری - تخریب ساختمان استان مازندران 1403/03/01 1403/03/13
7933280 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان استان مازندران 1403/02/18 1403/02/22
7933275 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل ، تحویل در محل، آموزش و گارانتی تجهیزات ذخیره سازی SAN و سرور جهت راه¬اندازی سامانه تجمیعی HIM دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران 1403/02/18 1403/02/22
7933104 مناقصه خرید، حمل، تحویل در محل، آموزش و گارانتی تجهیزات ذخیره سازی SAN و سرور جهت راه اندازی سامانه تجمیعی HIM استان مازندران 1403/02/18 1403/02/22
7826585 مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران استان مازندران 1403/01/21 1403/01/27
7826581 مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان مازندران 1403/01/21 1403/01/27
7826573 مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران استان مازندران 1403/01/21 1403/01/27
7824091 مناقصه واگذاری امور مربوط به راهبری و نگهداری تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی الکتریکی و ابنیه ستاد مرکزی و واحد های تابعه ، ایاب و ذهاب دانشجویان دانشکدههای پیراپزشکی و پزشکی ساری و ایاب و ذهاب کارکنان... استان مازندران 1403/01/21 1403/01/27
7808069 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل ، تحویل در محل، آموزش و گارانتی تجهیزات ذخیره سازی SAN و سرور جهت راه¬اندازی سامانه تجمیعی HIM استان مازندران 1403/01/16 1403/01/20
7803474 مناقصه خرید، حمل، تحویل در محل، آموزش و گارانتی تجهیزات ذخیره سازی SAN و سرور جهت راه اندازی سامانه تجمیعی HIM استان مازندران 1403/01/15 1403/01/20
7789861 مناقصه واگذاری امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان استان مازندران 1402/12/28 1403/01/06
7788991 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان مازندران 1402/12/27 1403/01/06
7788854 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان استان مازندران 1402/12/27 1403/01/06
7788840 مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران استان مازندران 1402/12/27 1403/01/06
7787926 مناقصه واگذاری امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان استان مازندران 1402/12/27 1403/01/06
7787324 مناقصه عمومی یک مرحله ای تاسیسات منطقه شرق و ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران استان مازندران 1402/12/26 1403/01/06
صفحه 1 از 76