کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7402311 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و پشتیبانی در ستاد مرکزی و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران استان مازندران 1402/09/13 1402/09/18
7402309 مناقصه تأمین نیروی انسانی برای حفاظت فیزیکی، تأمین امنیت و نگهبانی ستاد مرکزی استان مازندران 1402/09/13 1402/09/18
7393799 مناقصه واگذاری امور مربوط به نگهبانی و خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد مرکزی از طریق بخش غیر دولتی استان مازندران 1402/09/12 1402/09/18
7389325 مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در مرکز آموزشی درمانی استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389323 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389322 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389321 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در ستاد مرکزی و ساختمانهای وابسته استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389320 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389319 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در تاسیسات استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389318 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389317 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389316 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389315 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389314 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389313 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389308 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در درمانگاه استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389307 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389306 مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در بیمارستان خاتم الانبیاء بهشهر و کلینیک تخصصی استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389305 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه در ساختمان قدیم استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
7389304 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه استان مازندران 1402/09/10 1402/09/11
صفحه 1 از 70