مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک به پلاک ثبتی 4342 فرعی از 116 اصلی مفروز و مجزی شده از 17 فرعی از اصلی مرقوم قطعه 140 تفکیک... 1398/04/19 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 120 متر مربع 1398/04/19 1398/05/08
فروش مغازه ای تجاری واقع در طبقه همکف به مساحت 36مترمربع ، 1398/04/19 رجوع به آگهی
فروش خودرو 1398/04/19 1398/05/19
حق امتیاز یک خط تلفن همراه اوّل 1398/04/19 1398/05/14
مامی ششدانگ امتیاز مسکونی واقع در فاز 34 به انضمام پارکینگ متعلقه و همچنین سهام تجاری در قطعات 1، 2... 1398/04/19 1398/05/13
فروش ششدانگ دوباب مغازه با عرصه ای به مساحت 39/15 متر مربع دارای پلاک ثبتی 448 و 444 فرعی از 66 اصلی... 1398/04/19 1398/06/13
ششدانگ یک قطعه با عرصه ای به مساحت 267.000 متر مربع 1398/04/19 1398/06/26
فروش اراضی مسکونی وکشاورزی شامل 461344 متر مربع زمین زراعی دیم و همچنین 7954 متر مربع زمین زراعی... 1398/04/20 1398/05/16
پلاک ثبتی13 فرعی از 8038 اصلی - هفتاد پنج صدم دانگ مشاع از شش دانگ اعیان - یک باب اپارتمان به پلاک ف... 1398/04/19 1398/05/13
صفحه 253 از 28702