مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود 1397/11/11 1397/11/24
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود 1397/11/10 1397/11/24
فروش یک قطعه ملک صنعتی 1397/11/10 1397/11/17
فروش املاک 1397/11/10 1397/11/23
دو قطعه سالن تولیدی 1397/11/09 رجوع به آگهی
فروش ملک 1397/11/08 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک 1397/11/09 1397/11/23
فروش املاک مازاد بر نیاز خود 1397/11/09 1397/11/21
فروش املاک 1397/11/09 1397/11/15
ششدانگ یک قطعه زمین (یک واحد صنعتی ) 1397/11/09 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 527