مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تمدید فروش اموال ضایعاتی شامل: مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی ـ نرمه آهن اسفنجی 1398/10/07 رجوع به آگهی
مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی - نرمه آهن اسفنجی 1398/09/25 رجوع به آگهی
TO SELL 50,000 ±/5% MT DIRECT REDUCED IRON(DRI) 1398/08/14 رجوع به آگهی
TO SELL 130,000 ±/5% MT MIXTURE OF IRON 1398/08/14 رجوع به آگهی
SELL 50,000 ±/5% MT DIRECT REDUCED IRON(DRI) INTERNATIONAL AUCTION SKSCO/ DF 1398/08/13 رجوع به آگهی
مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی - نرمه آهن اسفنجی 1398/07/22 رجوع به آگهی
مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی _ نرمه آهن اسفنجی 1398/07/22 رجوع به آگهی
مزایده ( اموال مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود ، شامل نرمه آهن اسفنجی ) 1398/07/14 1398/07/16
مزایده( اموال مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود، شامل مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی) 1398/07/14 1398/07/16
فروش اموال مازاد بر نیاز شامل مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی - نرمه آهن اسفنجی 1398/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6