کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8227678 مزایده فروش تعدادی از املاک استان سمنان 1403/04/27 1403/05/06
8206413 مزایده فروش تعدادی از املاک متعلق به شهرداری استان سمنان 1403/04/20 1403/05/06
8204782 مزایده تجدید مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری از طریق مزایده عمومی بصورت نقد- زمین کاربری مسکونی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204711 مزایده فروش تعدادی از املاک (زمین مسکونی به مساحت عرصه مال : 302.90 مترمربع) استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204706 مزایده تجدید مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری از طریق مزایده عمومی بصورت نقد استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204705 مزایده تجدید مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری از طریق مزایده عمومی بصورت نقد استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204672 مزایده تجدید مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری : زمین مسکونی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204671 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204670 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری : زمین مسکونی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204669 مزایده تعدادی از املاک شهرداری: زمین مسکونی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204668 مزایده تجدید مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری از طریق مزایده عمومی بصورت نقد استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204667 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204661 مزایده تجدید مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری از طریق مزایده عمومی بصورت نقد استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204659 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204653 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری:زمین مسکونی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204652 مزایده تعدادی از املاک شهرداری استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204651 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204647 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری : زمین مسکونی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204643 مزایده زمین مسکونی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
8204639 مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری از طریق مزایده عمومی استان سمنان 1403/04/19 1403/04/27
صفحه 1 از 19