کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8002831 مزایده 2 دستگاه موتور سیکلت نیکتاز 150 استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002830 مزایده 4-دستگاه موتور سیکلت پیشرو 150به شماره انتظامی 863/22748 استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002829 مزایده 3-دستگاه موتور سیکلت دینو150به شماره انتظامی 863/33932 استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002828 مزایده 6 دستگاه موتور سیکلت پیشرو استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002822 مزایده 5-دستگاه موتور سیکلت لیفان 150به شماره انتظامی863/33831 استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002821 مزایده یک دستگاه موتور سیکلت استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8000960 مزایده یک دستگاه موتورسیکلت کویر مشکی مدل 1382 استان گلستان 1403/02/30 1403/03/19
7989636 مزایده فروش تعدادی وسائط نقلیه : تعداد 1800 دستگاه موتورسیکلت قابل شماره گذاری و اوراقی استان یزد 1403/02/30 1403/02/31
7988685 مزایده عمومی 1403/72 - کد149-موتور سیکلت هندا بلوچ فاقد پلاک به شماره تنه 300265-رنگ خاکستری-قابل شماره گذاری استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988684 مزایده عمومی 1403/72 - کد148-موتور سیکلت زال توس به پلاک 74142-822 به شماره تنه 1879-رنگ قرم-قابل شماره گذاری استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988682 مزایده عمومی 1403/72 - کد147-موتور سیکلت لیفان فاقد پلاک به شماره تنه 2331-رنگ آبی-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988676 مزایده عمومی 1403/72 - کد185-موتور سیکلت ایژ روسی فاقد پلاک -شماره موتور 200140-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988671 مزایده عمومی 1403/72 - کد156-موتور سیکلت احسان فاقد پلاک -شماره موتور 200444-رنگ آبی-قابل شماره گذاری استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988670 مزایده عمومی 1403/72 - کد150-موتور سیکلت تیزپر فاقد پلاک به شماره تنه 7748-رنگ مشکی-قابل شماره گذاری استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988669 مزایده عمومی 1403/72 - کد151-موتور سیکلت تیزپر فاقد پلاک و مشخصات-رنگ آبی-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988667 مزایده عمومی 1403/72 - کد158-موتور سیکلت بهپر فاقد پلاک -شماره موتور 5727-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988666 مزایده عمومی 1403/72 - کد157-موتور سیکلت سحر به پلاک 76621-614 -شماره موتور 5346-رنگ قرمز-قابل شماره گذاری استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988664 مزایده عمومی 1403/72 - کد155-موتور سیکلت احسان فاقد پلاک -شماره موتور 7350-رنگ آبی-قابل شماره گذاری استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988663 مزایده عمومی 1403/72 - کد154-موتور سیکلت احسان فاقد پلاک -شماره موتور 7656-رنگ قرمز-قابل شماره گذاری استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988662 مزایده عمومی 1403/72 - کد153-موتور سیکلت احسان به پلاک 19592-824 -شماره موتور 200911-رنگ قرمز-قابل شماره گذاری استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
صفحه 1 از 616