کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7385266 مناقصه واگذاری جهت اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی استان مازندران 1402/09/08 1402/09/11
7385026 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی پنج سامانه ثبت تخلف سرعت با قابلیت ثبت تردد بهمراه نصب 5 پایه دوربین با فوندانسیون و سرور و هارد استان مازندران 1402/09/08 1402/09/19
7357346 مناقصه واگذاری جهت اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی استان مازندران 1402/08/30 1402/09/11
7273347 مناقصه اجرای کانال 60 60 کوچه استان مازندران 1402/08/15 1402/08/17
7244104 مناقصه اجرای کانال 60*60 کوچه استان مازندران 1402/08/07 1402/08/17
7171223 مناقصه خرید مخلوط رودخانه ای به مقدار 30000 تن استان مازندران 1402/07/18 1402/07/20
7158214 مناقصه اجرای کانال 60 60 کوچه تلار -40 کوچه استان مازندران 1402/07/15 1402/07/17
7111662 مناقصه خرید مخلوط رودخانه ای استان مازندران 1402/07/09 1402/07/20
7090892 مناقصه واگذاری اجرای کانال استان مازندران 1402/07/05 1402/07/17
6985317 مناقصه اجرای لوله گذاری خیابان ظرافت با مشخصات فنی و عمومی استان مازندران 1402/06/11 1402/06/04
6945214 مناقصه خرید ماسه دستگاهی 10-0 استان مازندران 1402/06/02 1402/06/12
6942451 مناقصه واگذاری اجرای کانال 60*60 کوچه استان مازندران 1402/06/01 1402/06/04
6913688 مناقصه خرید مخلوط رودخانه ای استان مازندران 1402/05/25 1402/06/04
6913612 مناقصه اجرای لوله گذاری خیابان استان مازندران 1402/05/25 1402/06/04
6912879 مناقصه واگذاری اجرای کانال استان مازندران 1402/05/24 1402/06/04
6872335 مناقصه واگذاری اجرای امور خدماتی مربوط به مجموعه تفریحی و توریستی پارک جنگلی استان مازندران 1402/05/15 1402/05/17
6845679 مناقصه اجرای امور خدماتی مربوط به مجموعه تفریحی و توریستی پارک جنگلی استان مازندران 1402/05/07 1402/05/17
6826155 مناقصه خرید ماسه دستگاهی 10-0 استان مازندران 1402/05/01 1402/05/30
6817130 مناقصه خرید مخلوط رودخانه ای استان مازندران 1402/04/28 1402/04/31
6794532 مناقصه خرید ماسه دستگاهی 10-0 استان مازندران 1402/04/24 1402/05/30
صفحه 1 از 87