مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اداره امور حجمی انبار ستاد و نواحی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور حجمی انبار ستاد و نواحی 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور حجمی انبار ستاد و نواحی منطقه 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور حجمی انبار ستاد و نواحی منطقه 1400/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور حجمی انبار 1400/06/20 1400/06/21
مناقصه واگذاری اداره حجمی زمانی انبار نفت، ستاد و نواحی 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اداره حجمی زمانی انبار 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین و راهبری خدمات خودرویی 1400/02/06 1400/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری خودروهای استیجاری در محدوده درون و برون شهری منطقه قزوین 1399/10/22 1399/10/30
مناقصه راهبری خودروهای استیجاری در محدوده درون و برون شهری منطقه 1399/10/17 1399/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب دو دستگاه برج روشنایی در سطح انبار نفت منطقه قزوین 1399/10/08 1399/10/16
مناقصه اداره حجمی - زمانی انبار ستاد و نواحی منطقه 1399/04/10 1399/04/12
مناقصه اداره حجمی-زمانی انبار 1399/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه اداره حجمی-زمانی انبار ستاد و نواحی 1399/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه اداره حجمی -زمانی انبار ستاد و نواحی منطقه 1399/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1399/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح سامانه آبگیری مخازن و جمع آوری پسابهای حاصله از انبار نفت 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری خودروهای استیجاری 1398/11/08 1398/11/15
صفحه 1 از 9