مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور حمل و نقل مربوط به ماموریت های درون و برون شهری در سطح استان و مرکز شهرستان ها و حسب نیاز برون... 1397/12/20 رجوع به آگهی
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری روستاها/ خرید و لوله گذاری ( توسعه شبکه در سطح شه... 1397/12/19 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه 1397/12/11 رجوع به آگهی
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری روستاها -حفر چاه آبرفتی-آهک -حفر چاه آهکی-آهک 1397/12/01 رجوع به آگهی
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری روستاها و... 1397/11/29 1397/12/04
اجرای عملیات حفر چاه آبرفتی مجموعه و عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری، تعمی... 1397/11/14 رجوع به آگهی
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری روستاها و حفره چاه آبرفتی و حفر چاه آهکی.. 1397/11/14 1397/11/18
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت-خرید و لوله گذاری - خرید و لوله گذاری مجموعه 1397/11/10 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری (بازسازی خط انتقال) ـ اجرای عملیات خرید و لوله گذاری ـ عملیات مدیریت... 1397/11/09 1397/11/13
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام نگهداری روستاها ـ خرید و لوله گذاری 1397/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 407