مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه 1398/04/26 1398/04/30
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت روستاها - خرید و لوله گذاری و فنس کشی 1398/04/25 1398/04/30
حفر چاه آبرفتی 1398/04/24 1398/04/27
حفر چاه آهکی 1398/04/24 1398/04/27
خرید و لوله گذاری 1398/04/24 1398/04/27
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه، اجرای عملیات حفر چاه آهکی مجموعه، اجرای عملیات حفر چاه آبرفتی... 1398/04/23 1398/04/27
واگذاری عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری مجموعه روستاها 1398/04/22 1398/04/24
نگهداری تعمیرات و مدیریت مصرف و کاهش هدررفت ـ عملیات کف شکنی و پشته زنی چاههای آب شرب ـ خرید و لوله... 1398/04/19 1398/04/24
عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری مجموعه روستاهای شرق 1398/04/19 1398/04/24
نگهداری تعمیرات و مدیریت مصرف و کاهش هدررفت - حفر کانال و لوله گذاری مجموعه چاه -خرید و لوله گذاری،... 1398/04/16 1398/04/20
صفحه 5 از 412