مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/09/09 1392/09/11
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/09/06 1392/09/11
واگذاری انجام خدمات تامین و راهبری خودرو 1392/07/18 1392/07/25
واگذاری انجام خدمات تامین و راهبری خودرو 1392/07/17 1392/07/25
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/07/07 1392/07/09
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بهره برداری و کارهای پروژه ای بصورت روزمره اضطراری 1392/07/07 1392/07/10
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بهره برداری و کارهای پروژه ای بصورت روزمره اضطراری 1392/07/06 1392/07/10
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/07/06 1392/07/09
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/03/22 1392/03/27
واگذاری انجام خدمات اداری 1392/03/21 1392/03/27
صفحه 10 از 27