مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت ابنیه فنی وبهسازی مسیر خطوط لوله، محدوده مرکز بهره برداری 1400/10/04 1400/10/13
مناقصه ساخت ایستگاه حفاظت کاتدیک در کیلومتر 360+15 خط لوله 20 اینچ نیروگاه 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه ساخت ایستگاه حفاظت کاتدیک 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه تأمین خدمات عمومی/پشتیبانی ادارات تابعه 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران ایستگاه تقویت فشار گاز 1400/08/19 1400/08/24
مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران ایستگاه تقویت فشار گاز 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران ایستگاه تقویت فشار گاز دشت 1400/08/17 1400/08/24
مناقصه حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز 1400/07/04 1400/07/12
مناقصه حفظ، نگهداری و سرویسدهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز در محدوده مرکز فرعی بهرهبرداری خطوط لوله گاز 1400/07/04 1400/07/12
مناقصه تامین خدمات خودرویی ایاب و ذهاب و عملیاتی 1400/06/08 1400/06/14
مناقصه تامین خدمات خودرویی ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه 1400/06/07 1400/06/14
مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز و ایستگاه های شیر (بلودان و اتصالات) 1400/04/31 1400/05/05
مناقصه حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز 1400/04/07 1400/04/13
مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز و ایستگاه های شیر (بلودان و اتصالات) 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه تامین خدمات حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه تامین خدمات حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات منطقه 1400/03/11 1400/03/17
مناقصه تامین قطعات پیش ساخته بتنی 1400/02/12 1400/02/25
مناقصه تامین قطعات پیش ساخته بتنی 1400/02/12 1400/02/15
مناقصه حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز 1400/02/07 1400/02/18
مناقصه تامین قطعات پیش ساخته بتنی 1400/01/17 1400/01/25
صفحه 1 از 18