مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای دیوار حائل سایت 1400/09/05 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی وآسفالت 1400/09/05 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه محوطه سازی 1400/09/05 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح آسفالت کارخانه 1400/09/05 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/05 1400/09/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل محوطه سازی سایت های تعاونی 1400/09/05 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و جدولگذاری 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی 1400/09/05 1400/09/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی 1400/09/05 1400/09/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی 1400/09/05 1400/09/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی 1400/09/05 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح هندسی تقاطع 1400/09/05 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور 1400/09/05 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی 1400/09/05 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش محور 1400/09/05 1400/09/10
صفحه 1 از 1