مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اقلام اسقاطی 1397/02/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد یک باب سوله و یک باب غرفه جهت فعالیت انبار 1395/07/07 1395/07/11
مزایده واگذاری تعداد 1 باب غرفه تجاری 1395/07/07 1395/07/11
مزایده واگذاری تعداد یک باب سوله و یک باب غرفه 1395/07/05 1395/07/11
مزایده واگذاری تعداد 1 باب غرفه تجاری خدماتی 1395/07/05 1395/07/11
مزایده واگذاری ساخت و نصب دو دستگاه تابلو و بهره برداری تبلیغاتی 1395/05/05 1395/05/13
مزایده واگذاری ساخت و نصب دو دستگاه تابلو همچنین خرید و نصب 5 دستگاه تلویزیون و بهره برداری تبلیغاتی 1395/05/03 1395/05/13
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1395/04/10 1395/04/15
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد یک دستگاه پل عابر پیاده 1395/04/10 1395/04/15
مزایده واگذاری امتیاز بهره بردرای تبلیغاتی 1395/04/10 1395/04/15
مزایده واگذاری امتیاز بهره بردرای تبلیغاتی 1395/04/08 1395/04/15
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1395/04/08 1395/04/15
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1395/04/08 1395/04/15
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد یک دستگاه پل عابر پیاده 1395/04/08 1395/04/15
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده 1395/04/08 1395/04/15
مزایده واگذاری مکان به منظور راه اندازی فعالیت امور بیمه ای 1395/04/06 1395/04/09
مزایده واگذاری مکان به منظور راه اندازی فعالیت امور بیمه 1395/04/03 1395/04/09
مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی 1395/03/29 1395/03/31
مزایده واگذاری ساخت و نصب تابلو به مساحت 70 مترمربع و بهره برداری تبلیغاتی 1395/03/29 1395/03/31
مزایده واگذاری ساخت و نصب یک دستگاه تاببلو به مساحت 70 مترمربع و بهره برداری تبلیغاتی 1395/03/27 1395/03/31
صفحه 1 از 10