مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی در دو طبقه فاقد سابقه ثبتی به مساحت عرصه 150 مترمربع و مساحت اعیان 11... 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی شماره 7645 فرعی 15182 اصلی بخش 5 ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 35 مترمربع 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اسکلت ایستگاه واحد مکانیزه به ابعاد 6 در 2/70 رنگ شده و دو عدد ستون 10*10 و یک عدد شا... 1398/10/28 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی 23 فرعی از 2782 اصلی به مساحت 27/32 مترمربع -ششدانگ پلاک ثبتی 14 فرعی از 4005 اصلی... 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 1398/10/28 رجوع به آگهی
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 107/24 مترمربع به انضمام پارکینگ شماره یک به مس... 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 55 مترمربع قطعه 10 تفکیکی به پلاک شماره 745 فرعی از 3929 اص... 1398/10/28 رجوع به آگهی
مزایده املاک: ششدانگ عرصه پلاک شماره 511 فرعی :محوطه سازی و جدولگذاری و باغچه سازی به مساحت حدود 115... 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش پنج دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 83/23 مترمربع 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 93/08 مترمربع به انضمام انباری و پارکینگ به مساحت 12 مترمربع 1398/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 5288