مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک باب عمارت 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش یک باب واحد مسکونی 1398/08/01 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی ـ 1. ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3007 مترمربع تحت پلاک 8412... 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه ساختمان به مساحت 148/40 دسی متر مربع به پلاک ثبتی شماره 3447 فرعی از چهار اصلی د... 1398/08/01 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک 3629 فرعی از 42 اصلی بخش 9 حوزه ثبتی به مساحت 172/65 مترمربعبه صورت یک آپارتمان 3 طبقه ر... 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب عمارت تحت پلاک شماره 27/30 و 41/30 با مصالح معمولی 1398/08/01 رجوع به آگهی
یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 مدل 1384 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش یک سهم مشاع از هفت ممیز نه دهم سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پلاک شماره 9/78 اصل... 1398/07/30 رجوع به آگهی
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی-به مساحت 253/90 مترمربع به انضمام انباری قطعه 15 تفکیکی به مساحت 5/80... 1398/07/30 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک 30 فرعی از 5985 اصلی واقع در بخش 7 -عرصه به مساحت 311/55 مترمربع و با ا... 1398/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4409