مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مقدار ششدانگ واحد کارخانه تولید ابرو و اسفنج تحت پلاک ۷۲۰ فرعی از ۵۰ اصلی واقع در بخش ۵ مراغه به مسا... 1399/04/12 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو هیوندا IX55 مدل 2010 1399/04/12 رجوع به آگهی
خط تولید اسفنج با سطح مقطع 2*2 متر خط تولید به طول 46* 3.6* 3 متر کانال و 6 متر کنوبر به عرض 2 متر و... 1399/04/12 رجوع به آگهی
ارزیابی مجدد پلاک ثبتی ۸۲۶۲ فرعی مجزی شده از ۱۱۴۲ فرعی از ۲۸ اصلی بخش چهارده به مساحت ۹۹/۶۷ متر 1399/04/12 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه منزل مسکونی دارای پلاک شماره 7997 فرعی از 15201 اصلی مفروز و مجزی شده از 280 ف... 1399/04/12 رجوع به آگهی
تمامی ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان پلاک 17 فرعی از 2062 اصلی واقع در طبقه دوم جنوبی به مساحت 44/... 1399/04/12 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب مغازه با مساحت عرصه و همچنین مساحت اعیان هر کدام 42/49 مترمربع که قدمت بنا بیش از 30 س... 1399/04/12 رجوع به آگهی
فروش واحد جنوب شرقی حدود 70 مترمربع - واحد جنوب غربی حدود 85 مترمربع 1399/04/12 رجوع به آگهی
فروش مقدار 4654/125 سهم مشاع از 9450 سهم عرصه و اعیان پلاک پانصد و پنجاه و سه فرعی از 76 اصلی به مسا... 1399/04/12 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) ـ یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک 203 فرعی از 21 اصلی بخش 7 ـ به مساح... 1399/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6290