مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تمامت ششدانگ یک دستگاه سواری پراید ... 1399/11/08 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 3000 مترمربع - یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 3800 مترمربع یک قطعه زمین... 1399/11/08 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیر منقول 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک به مساحت 113/70 مترمربع با کاربری مسکونی 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو جی ال ایکس مدل 93 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش ملک فاقد اعیان و دارای مساحت تقریبی 2630 مترمربع و حدود 73 متر بر خیابان و 16 متر بر کوچه 1399/11/08 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 6200 مترمربع (مساحت اعلامی برابر 3500 مترمربع صیفی کاری و 2700 مترمربع... 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش لباسشویی - یخچال فریزر ... 1399/11/08 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی) ـ مزایده پلاک 76/29844 ـ ششدانگ یک باب ، عمارت مسکونی پلاک های 76... 1399/11/08 رجوع به آگهی
-یک باب مغازه به مساحت 19/92 مترمربع و ..... 1399/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7729