مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش خودروی وانت آمیکو ASENA224 M-CNG کاربری دوکابین مدل 1397رنگ سفید روغنی - سمند - ال ایکس مدل 138... 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش ملک عرصه به مساحت کل 170.15 مترمربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین بایر به مساحت 2730 مترمربع درحال حاضر فاقد اعیانی و در یکی از قطعات اقدام به ساخت... 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه بستنی ساز نیک نام مدل tsi 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش نیم دانگ مشع از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مساحت کل اعیانی حدودا 397 مترمربع شامل زیرزم... 1398/05/30 رجوع به آگهی
یک دستگاه یخچال بستنی درب کشویی الکترو استیل-یک دستگاه یخچال ویترینی ایستاده دو درب الکترو استیل -یک... 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش ملک به پلاک ثبتی 6846.55 به مساحت 48.8 مترمربع با قدمت حدودا 60 سال 1398/05/31 رجوع به آگهی
مزایده مال غیرمنقول ـ سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک ثبتی شماره 1609 فرعی از 2155 اصلی و... 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ پلاک 56.2 به صورت یک قطعه از باغچه محصور و دارای عمدتا درختان سیب، زردآلو، پسته و گردو 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 81.74 مترمربع که 10.8 مترمربع آن بالکن در دو قسمت است به ان... 1398/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3761