مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ مترمربع به پلاک ۱۷۹۲/۶۴۷ واقع در بخش ۴ - یک باب آپارتمان چهارطبقه... 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک باب زیرزمین به مساحت 288 مترمربع و ارتفاع 65/2 متر 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش یک باب گاراژ (پارکینگ) عرصه 695 مترمربع و اعیانی دو دهنه مغازه حدود 160 مترمربع گاراژ جمعا 855... 1398/11/29 رجوع به آگهی
مزایده مال غیر منقول ـ ششدانگ پلاک های شماره 16 فرعی از 1669 اصلی واقع در بخش 3 و پلاک 819 فرعی از 5... 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش شلوار کتان - شلوار لی 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ یک قطعه باغ سیب و هلو به مساحت 460 مترمربع 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک بصورت ساختمان مسکونی ویلایی به مساحت 461/50 مترمربع 1398/11/30 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب خانه به مساحت حدود 180 مترمربع 1398/11/30 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی) ـ شماره ثبتی 398 فرعی از 225 اصلی بخش 6 و شماره 399 فرعی از 225 ا... 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش ملک به مسات 95/16 مترمربع به صورت مغازه به مساحت 95 مترمربع 1398/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5598