مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تابلوی توزیع برق با کاربری در معدن شامل یک عدد کلید اتوماتیک IS مدل ts160 دو عدد کنتاکتور مغناط... 1398/11/03 رجوع به آگهی
1- یک قطعه زمین به میزان 16 من ( تقریب 3200 متر مربع) 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش ملک مشاع پلاک ثبتی به شماره 861 فرعی از 5 اصلی یک قطعه مجزی شده از شماره 245 فرعی به مساحت 118.... 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 236 مترمربع 1398/11/02 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت هفتاد و یک هزار مترمربع 1398/11/02 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت پانصد و شصت و پنج متر و شصت سانتیمتر مربع به پلاک ثبتی چهار... 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 145.16 مترمبع پلاک ثبتی 45.2938 اصلی مفروز از 762 ف... 1398/11/02 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 37 به شماره 4144 فرعی از 127 اصلی بخش سه- با عرصه به مساحت 171/50 مترمربع و اع... 1398/11/02 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب خانه -ساختمان مسکونی با نمای سنگ مرمر سفید و در قالب دو طبقه زیر زمین مسکونی 120 مترمر... 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1392 برنگ سفید روغنی 1398/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 5339