مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش خط تلفن همراه 1398/02/31 1398/03/28
شش دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه عرصه به مساحت 80/259 مترمربع 1398/02/31 1398/03/29
یک دستگاه خودروی آمبولانس برلیانس مدل2015 1398/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول/منقول 1398/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول 1398/02/31 رجوع به آگهی
فروش ملک مورد ارزیابی عبارت است آپارتمان مسکونی در طبقه دوم واحد3 به مساحت 73/95مترمربع بانضمام انب... 1398/02/31 1398/03/27
ششدانگ پلاک به شماره 5497/39 اصلی - یک باب ساختمان مسکونی-با مساحت عرصه 200 متر مربع 1398/02/31 رجوع به آگهی
یک قطعه باغ پسته به مساحت 5000متر مربع -دارای 79دقیقه آب در هر 6روز از یک حلقه چاه با آب شور و کیف... 1398/02/31 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان شماره985 فرعی از 6723 اصلی -به مساحت 91/9 متر مربع 1398/02/31 رجوع به آگهی
مزایده مال منقول 1398/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 51