کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7366532 مناقصه احداث ایستگاه 63/20 کیلوولت استان گلستان، استان مازندران 1402/09/04 1402/09/05
7360974 مناقصه احداث دو دستگاه بی خط 230 در پست 230/63 کیلوولت استان مازندران 1402/09/01 1402/09/05
7360423 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای احداث ایستگاه 63/20 کیلوولت استان گلستان 1402/09/01 1402/09/05
7358795 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل 20کیلوولت 300-1میلیمترمربع پست شهرک صنعتی نکا استان مازندران 1402/09/01 1402/09/05
7355871 مناقصه احداث ایستگاه 63/20 کیلوولت استان گلستان، استان مازندران 1402/08/30 1402/09/05
7353361 مناقصه واگذاری عملیات ساختمانی توسعه دو بی خط 230 کیلوولت استان گلستان، استان مازندران 1402/08/29 1402/08/30
7352726 مناقصه احداث دو دستگاه بی خط 230 در پست 230/63 کیلوولت استان گلستان، استان مازندران 1402/08/29 1402/09/05
7343435 مناقصه عملیات ساختمانی توسعه دو بی خط 230 کیلوولت استان مازندران 1402/08/27 1402/08/30
7308184 مناقصه عملیات ساختمانی توسعه دو بی خط 230 کیلوولت استان گلستان، استان مازندران 1402/08/24 1402/08/30
7294195 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیم مسی ایستگاه تشبندان استان مازندران 1402/08/21 1402/08/24
7290369 مناقصه خرید سیم مسی استان گلستان، استان مازندران 1402/08/20 1402/08/24
7289219 مناقصه عملیات احداث فونداسیون نصب برج و سیم کشی قطعه دوم برجهای چهار مداره مشبک خط 230 و 63 کیلوولت تغذیه کننده استان گلستان، استان مازندران 1402/08/20 1402/08/20
7288965 مناقصه احداث دیوار و جاده گشت زنی پست 400 استان مازندران 1402/08/20 1402/08/21
7288801 مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی قطعه اول برجهای چهار مداره مشبک و تلسکوپی خط 230 و 63 کیلوولت تغذیه کننده ایستگاه استان مازندران 1402/08/20 1402/08/20
7284055 مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی قطعه اول برجهای چهار مداره مشبک و تلسکوپی خط 230 و 63 کیلوولت تغذیه کننده ایستگاه استان مازندران 1402/08/17 1402/08/20
7282635 مناقصه خرید ترانس های قدرت و زمین و مصرف داخلی پستهای فوق توزیع استان گلستان، استان مازندران 1402/08/17 1402/08/20
7282248 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات ساختمانی احداث دیوار محوطه و جاده گشت زنی ایستگاه 400 کیلوولت حسن کیف استان مازندران 1402/08/17 1402/08/21
7281925 مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی استان مازندران 1402/08/17 1402/08/20
7281920 مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی قطعه اول برجهای چهار مداره مشبک و تلسکوپی خط 230 و 63 کیلوولت استان مازندران 1402/08/17 1402/08/20
7281744 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید ترانسهای قدرت و زمین و مصرف داخلی پستهای فوق توزیع استان مازندران 1402/08/17 1402/08/20
صفحه 1 از 88