مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5999366 مناقصه احداث باقیمانده فونداسیون، نصب برج و سیمکشی خط 63 کیلوولت دومداره تغذیه ایستگاه 1401/09/09 1401/09/12
5998350 مناقصه خرید کولرهای پست های انتقال و فوق توزیع 1401/09/09 1401/09/15
5996064 مناقصه احداث باقیمانده فونداسیون، نصب برج و سیمکشی خط 63 کیلوولت دومداره تغذیه ایستگاه 1401/09/08 1401/09/12
5989657 مناقصه عملیات افزایش ظرفیت پست20/63 کیلوولت 1401/09/07 1401/09/10
5989545 مناقصه خرید یونیتهای خازنی 200 و 250 و 209 کیلووار 1401/09/07 1401/09/12
5986679 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خر ید و نصب ماژولهای نرم افزاری، جهت ارتقاء و تکمیل قابلیت های نرم افزاری 1401/09/06 1401/09/10
5986137 مناقصه واگذاری عملیات افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت 1401/09/06 1401/09/10
5985006 مناقصه خرید یونیتهای خازنی 200 و 250 و 209 کیلووار 1401/09/06 1401/09/12
5983913 مناقصه خرید و نصب ماژولهای نرم افزاری جهت ارتقاء و تکمیل قابلیتهای نرم افزاری اسکادا RDC موجود 1401/09/05 1401/09/10
5976909 مناقصه خرید هادی پرظرفیت کامپوزیت خطوط 63 کیلوولت طرح های رفع فرسودگی شبکه انتقال و فوق توزیع فاز اول 1401/09/02 1401/09/05
5976575 مناقصه خرید و نصب ماژولهای نرم افزاری 1401/09/02 1401/09/10
5975377 مناقصه واگذاری عملیات افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت 1401/09/02 1401/09/10
5974597 مناقصه خرید هادی پرظرفیت کامپوزیت خطوط 63 کیلوولت 1401/09/02 1401/09/05
5973091 مناقصه عملیات احداث ایستگاه فوق توزیع 1401/09/01 1401/09/05
5966489 مناقصه خرید هادی پرظرفیت کامپوزیت خطوط 63 کیلوولت طرح های رفع فرسودگی شبکه انتقال و فوق توزیع 1401/08/30 1401/09/05
5966379 مناقصه احداث فونداسیون خط 63 کیلوولت دومداره باندل دو سیم تغذیه کننده 1401/08/30 1401/09/03
5965146 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث فونداسیون خط 63 کیلوولت دومداره باندل دو سیم تغذیه کننده 1401/08/29 1401/09/03
5963546 مناقصه عملیات افزایش ظرفیت ایستگاه 20٫63 کیلوولت 1401/08/29 1401/09/02
5960707 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات افزایش ظرفیت ایستگاه 63/20کیلوولت گرگان 3 1401/08/28 1401/09/02
5960706 مناقصه احداث فونداسیون خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه 1401/08/28 1401/09/02
صفحه 1 از 74