مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید لوازم اورهال تپ چنجرهای شرکت MR 1400/10/18 1400/10/19
مناقصه واگذاری عملیات الکتریکی و ساختمانی افزایش ظرفیت پست ۶۳ 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه واگذاری عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی طرح بانک (موازی) ترانس 230/63 کیلوولت با قدرت 125 مگا ولت آمپر 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مقاوم سازی ترانسفورماتورهای قدرت، مصرف داخلی و زمین ایستگاه های انتقال و فوق توزیع 1400/10/15 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات اورهال 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه واگذاری عملیات الکتریکی و ساختمانی افزایش ظرفیت پست ۶۳ 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه عملیات الکتریکی و ساختمانی افزایش ظرفیت پست 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه واگذاری مقاوم سازی ترانسفورماتورهای قدرت، مصرف داخلی و زمین ایستگاه های انتقال و فوق توزیع 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی طرح بانک (موازی) ترانس 230/63 کیلوولت با قدرت 125 مگا ولت آمپر پست 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه خرید لوازم اورهال تپ چنجر 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه توسعه پست 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه مقاوم سازی ترانسفورماتورهای قدرت، مصرف داخلی و زمین ایستگاههای انتقال و فوق توزیع 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عملیات طراحی, تامین تجهیزات, ساختمانی, نصب, تست و راه اندازی احداث پست 400/63 کیلوولت 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات طراحی, تامین تجهیزات, ساختمانی, نصب, تست و راه اندازی احداث پست 400/63 کیلوولت 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات ساختمانی احداث ساختمان دیسپاچینگ 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات طراحی ، تأمین تجهیزات ، ساختمانی ،نصب، تست و راه اندازی احداث پست 63/400 کیلوولت 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه واگذاری عملیات ساختمانی احداث ساختمان دیسپاچینگ 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساختمانی توسعه پست ۲۳۰ کیلوولت 1400/09/29 1400/09/30
مناقصه عملیات ساختمانی احداث ساختمان دیسپاچینگ 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساختمانی توسعه پست ۲۳۰ کیلوولت 1400/09/24 1400/09/30
صفحه 1 از 65