کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100298 مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری ، حمل دو دستگاه ترانسفورماتور200مگا ولت آمپری 63/400 کیلوولت، دو دستگاه ترانسفورماتور مصرف داخلی-زمین500 کیلوولت آمپر استان گلستان 1403/03/24 1403/03/29
8094653 مناقصه بارگیری حمل دو دستگاه ترانسفورماتور200 مگا ولت آمپری 400/63کیلوولت دو دستگاه ترانسفورماتور مصرف داخلی - زمین 500 کیلوولت آمپر متعلقات شامل کنسرواتورها رادیاتورها بشکه های روغن و سایر تجهیزات ج... استان مازندران 1403/03/23 1403/03/29
8091214 مناقصه خرید مقره شیشه ای خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه کننده پست استان مازندران 1403/03/22 1403/03/23
8090412 مناقصه خرید مقره شیشه ای خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه کننده پست استان مازندران 1403/03/22 1403/03/23
8089957 مناقصه واگذاری عملیات خرید برج خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه کننده پست شهرک صنعتی استان گلستان، استان مازندران 1403/03/22 1403/03/23
8076029 مناقصه احداث فونداسیون خط 63 کیلوولت تغذیه کننده استان گلستان، استان مازندران 1403/03/20 1403/03/21
8073780 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید مقره شیشه ای خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه کننده پست شهرک صنعتی نکا استان مازندران 1403/03/19 1403/03/23
8073505 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید مقره شیشه ای خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه کننده پست میگوی گمیشان استان گلستان 1403/03/19 1403/03/23
8073413 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید برج خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه کننده پست شهرک صنعتی نکا استان مازندران 1403/03/19 1403/03/23
8073129 مناقصه خرید مقره شیشه ای خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه کننده پست استان مازندران 1403/03/19 1403/03/23
8073016 مناقصه خرید مقره شیشه ای خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه کننده استان مازندران 1403/03/19 1403/03/23
8072668 مناقصه واگذاری عملیات خرید برج خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه کننده پست شهرک صنعتی استان گلستان، استان مازندران 1403/03/19 1403/03/23
8067545 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث فونداسیون خط 63کیلوولت دو مداره تغذیه کننده پست شهرک صنعتی نکا استان مازندران 1403/03/17 1403/03/21
8062782 مناقصه احداث فونداسیون خط 63 کیلوولت تغذیه کننده استان گلستان، استان مازندران 1403/03/16 1403/03/21
8062495 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت تغذیه کننده شهرک صنعتی استان مازندران 1403/03/16 1403/03/21
8056086 مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت تغذیه کننده استان گلستان، استان مازندران 1403/03/13 1403/03/21
8050198 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت استان مازندران 1403/03/12 1403/03/17
8017877 مناقصه خرید بوشینگ ترانس 400 و 220 کیلوولت استان گلستان، استان مازندران 1403/03/05 1403/03/05
8009944 مناقصه خرید بوشینگ ترانس 400 و 230 کیلوولت استان مازندران 1403/03/01 1403/03/05
8009938 مناقصه بوشینگ ترانس 63 کیلوولت استان مازندران 1403/03/01 1403/03/05
صفحه 1 از 96