مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ۶ قطعه زمین 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش ۶ قطعه زمین 1399/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری درآمد حاصله از موسسات مسافربری ترمینال 1399/06/02 رجوع به آگهی
فروش گردوهای درختان گردو 1399/06/02 رجوع به آگهی
فروش گردوهای درختان 1399/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری درآمد حاصله از موسسات مسافربری ترمینال 1399/06/02 رجوع به آگهی
فروش 8 قطعه زمین 1399/05/26 رجوع به آگهی
فروش 8 قطعه زمین 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش 8 قطعه زمین 1399/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از درآمد ترمینال شهری 1399/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13