مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 6 قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/01/25 1401/01/23
مزایده فروش زمین 1401/01/25 1401/01/23
مزایده بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع تجاری 1401/01/25 1401/01/23
مزایده واگذاری امورات بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع تجاری 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/01/16 1401/01/23
مزایده فروش 1 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/01/16 1401/02/06
مزایده بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع تجاری 1401/01/16 1401/01/23
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 364/54 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع تجاری 1400/12/12 1400/12/18
مزایده واگذاری امورات بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه زمین با کاربری تجاری - به مساحت 21/40 متر مربع 1400/12/06 1400/12/03
مزایده فروش زمین 1400/11/27 1400/11/24
مزایده فروش زمین 1400/11/27 1400/12/03
مزایده فروش زمین 1400/11/22 1400/11/19
مزایده - زمین مسکونی - مساحت ۳۶۴/۵۴ مترمربع 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/11/17 1400/11/24
مزایده فروش زمین 1400/11/12 1400/11/19
مزایده زمین - قطعات تفکیکی شهرداری 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/10/29 1400/10/27
صفحه 1 از 9