مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پشتیبانی،نگهداری و توسعه سامانه های حوزه بیمه گری و شرکای کاری 1398/11/29 1398/12/06
فراخوان ارزیابی کیفی پیگیری عملیـاتی و قـانونی مطالبـات کارفرما از مشترکین و انجام ابلاغ های قانونی 1398/11/29 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی... 1398/11/29 1398/12/04
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آب سطحی و زیر زمینیدر محدوده عملکرد... 1398/11/29 1398/12/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری وآبیاری فضای سبز سطح شهر چرام وچشمه بلقیس 1398/11/29 1398/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان 1398/11/29 1398/12/05
اجاره سه جایگاه CNG 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری عوارضی ورودی 1398/11/29 رجوع به آگهی
تامین بخشی از نیروی انسانی ممورد نیاز خدمات رایانه‌ای و مخابراتی 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری: ـ خدمات اداری و بهره برداری شرکت ـ حراست از اماکن و تاسیسات ـ خدمات نگهداری از تاسیسات 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 24599