مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک دیپلمات 1401/02/31 1401/03/11
مزایده فروش یک ملک با عرصه و اعیان - ششدانگ یک زمین با بنای احداثی و عرصه و اعیان محصور به متراژ 21346/3 مترمربع 1401/02/31 1401/03/07
مزایده فروش املاک 1401/02/31 1401/03/12
مزایده فروش ملک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 رقبه املاک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک در 13 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری - باغ - بهداشت درمانی 1401/02/31 1401/03/03
مزایده فروش ششدانگ یک باب آپارتمان طبقه اول جنوبی به مساحت 80/27 مترمربع پلاک فوق دارای یک باب آپاتمان مسکونی واقع در طبقه اول از یک مجتمع مسکونی تجاری 5 طبقه روی پیلوت و ..... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده مقدار 25/25 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق ـ مساحت ششدانگ 312 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار دو سهم مشاع از سیزده سهم ششدانگ به مساحت 4650 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین های با کاربرهای مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، خدمات عمومی، تاسیسات شهری، ذخیره شهری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 80/27 مترمربع ملک یک باب آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم از یک مجتمع مسکونی تجاری 5 طبقه روی پیلوت و .... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 177/29 م م 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیانی زمین به مساحت ششدانگ 42389 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1401/02/31 1401/03/16
مزایده فروش زمین به متراژ 331.5 مترمربع - زمین به متراژ 23891.8 مترمربع و .... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ ساختمان به مساحت 333.41 مترمربع اعیان زیرزمین تجاری به مساحت 136.7 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه آپارتمان با کاربری مسکونی به مساحت 81.9 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1401/02/31 1401/03/01
مزایده یکدستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 88٫87 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ دو مغازه به شماره 360 و 385 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 236