مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین به شماره 406- 4 از اراضی پلاک 4323 اصلی -به متراژ 83/7926 مترمربع با کاربری مسکونی و تج... 1398/07/23 رجوع به آگهی
مزایده ملک -سه دانگ از پلاک ثبتی 1642 فرعی از یک اصلی 1398/07/23 1398/08/21
یکباب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی188فرعی از 44 اصلی مفروز و مجزی شده از5 فرعی از اصلی 1398/07/23 1398/08/13
6 دانگ سرقفلی یک باب مغازه پلاک ثبتی 3153 فرعی از93 اصلی مساحت19/8 متر مربع و بالکن10 متر مربع 1398/07/23 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی -در یک طبقه به مساحت عرصه حدود 285متر مربع و زیربنا حدود 190متر مربع در دو قسمت ک... 1398/07/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1171/50مترمربع 1398/07/23 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 115 مترمربع ( که مقدار 8/86 مترمربع آن پیشرفتگی به... 1398/07/23 1398/08/20
5/425 دانگ یک قطعه زمین 1398/07/23 1398/08/11
فروش شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 338/95 متر مربع 1398/07/23 رجوع به آگهی
سه سهم از 26/5 سهم از 72 سهم شش دانگ پلاک ثبتی 67 فرعی از 12030 اصلی 1398/07/23 1398/08/12
صفحه 1 از 507