مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 8 سهم مشاع از 240 سهم از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 380/5 مترمربع دارای دو باب وا... 1399/01/11 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه باغ مثمر به مساحت حدود 3200 مترمربع دارای درختانی شامل : چنار ، گردو، زردآلو، سیب ، گلا... 1399/01/11 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی متعلق به متراژ 2860 مترمربع دارای ابعاد 13*220 و دارای 30... 1399/01/11 رجوع به آگهی
فروش دودانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت عرصه 64/5 مترمربع به پل... 1399/01/11 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی شماره 2569 فرعی از 3693 مفروز و مجزا شده از... 1399/01/11 رجوع به آگهی
فروش دو پلاک ثبتی 1119 و 1130 مساحت عرصه دو پلاک تجمیعی پس از اصلاحی 87/24 مترمربع و مساحت بنای مورد... 1399/01/11 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک 3680/3 و 46 سهم از 96 سهم پلاک 558 به مساحت عرصه 216/18 مترمربع و مساحت اعیانی طبقه... 1399/01/11 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1600 بنزین سوز - یک باب ساختمان مسکونی بانضمام یک با مغازه در طبقه همکف ،... 1399/01/11 رجوع به آگهی
فروش ملک فوق بصورت یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه هم کف از یک مجموعه سه واحدی به مساحت 140/80 متر م... 1399/01/11 1399/01/24
توقیفی از دو باب سرقفلی 1399/01/11 1399/02/04
صفحه 1 از 78