مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک مورد بازداشت 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک با کاربری گردشگری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمینهای خود با کاربری مسکونی، تجاری و انباری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه از املاک و مستغلات به مساحت 500 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود - زمین با کاربری مسکونی - تجاری - مساحت 342/68 متر مربع 1400/05/02 1400/05/11
مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده ملک به مساحت 19/49 با کاربری تجاری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی ـ مساحت ششدانگ 152/37 مترمربع ـ مقدار سه دانگ مشاع از یک قطعه ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت ششدانگ 94.02 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه آپارتمان به مساحت یکصد و پنجاه متر مربع 1400/05/02 1400/05/16
مزایده رهن و اجاره تجاری - اداری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکبابخانه مسکونی یک طبقه بصورت دوبلکس معادل 56 مترمربع از 1357 مترمربع ششدانگ 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی با عرصه 407/62 -زمین بهداشتی درمانی با عرصه 3925/95 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده عرصه ششدانگ آن به مساحت 9817متر مربع و عرصه 1/67دانگ مشاع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان مشتمل بر دو دهنه مغازه و راه پله 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش اراضی مزروعی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ پلاک به مساحت 40/46 مترمربع بصورت تجاری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه از زمین ها 1400/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 208